Tartalom
Kezdőlap
Tanáraink
Tételjegyzék
Tantárgyak
Az egyetem honlapja
A kar honlapja
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat


Újszövetségi alapismeretek, I.
1. Az Ősegyház Pünkösd után 5
2. Pál apostol élete, a zsidózó viták 15
3. A palesztínai egyház sorsa 22
4. 1. Tesszaloniki levél 27
5. 2. Tesszaloniki levél 36
6. Efezusi fogság, Kolosszei levél 45
7. Efezusi levél 56
8. Filemon levél, Filippi levél 65
9. 1. elveszett levél, 1 Korintusi levél 76
10. 2. elveszett levél, 2. Korintusi levél 87
11. Galata levél 99
12. Római levél (1) 110
13. Római levél (2) 121
14. Pásztor levelek, 1 Timóteus levél, Títusz levél 130
15. 2 Timóteus levél 142

Újszövetségi alapismeretek, II.
1. Jézus élete 3
2. Júdea vallási, politikai önkormányzata 7
3. Jézus, a názáreti próféta 10
4. Jézus tanítása 14
5. Isten országának örömhíre 19
6. Az örömhír: kezdődik Isten uralma 23
7. Az emberek válasza 27
8. Akik nem válaszolnak 30
9. A kereszténység első negyedszázada 39
10. Az igehirdetés módja 41
11. 4. Közlésformák kialakítása és rendszeres használata 45
12. Példa: az apostolmeghívás-történet forma célirányossága 48
13. Az áthagyományozó igehirdetés főbb közlésformái 51
14. Következmények, lehetőségek 56
15. Az őskeresztény igehirdetés történeti megbízhatósága 63
16. Az igehirdetés szabadságának előnyei és hátrányai 67
17. Az egybehangzó evangéliumok... Mk 73
18. Az evangélium megírásának körülményei 76
19. A szinoptikus kérdés 79
20. Máté evangéliuma 81
21. Az evangélium megírásának körülményei 83
22. Lukács evangéliuma 85
23. Az evangélium megírásának körülményei 88
24. Az Apostolok cselekedetei 91
25. Katolikus levelek... Jakab levél 101
26. Első Péter-levél 106
27. Júdás-levél 110
28. Második Péter-levél 112
29. János levelei 116
30. Az örömhír újrafogalmazása... János ev. 120
31. Az evangélium egysége 123
32. Zsidóknak írt levél 125
33. Jelenések könyve 130
34. Függelék A) Apokríf iratok 136
35. Függelék B) Az újszövetségi kánon 139
36. Függelék C) Az Újszövetségi szentírás szövegtanúi 142

ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT I. félév

Az örömhír Márk evangélista szerint

Első fejezet Mk 1,1
1. Az örömhír kezdete

Második fejezet, Mk 1,2-8
2. Adatok, kifejezések
3. Forma, szerkesztés
4. Keresztelő János, az ősegyház tanítása
5. A többi evangélium, jelenkori értelmezés

Harmadik fejezet Mk 1,9-11
6. Adatok, kifejezések (részben)
7. Fia, Isten fiai, Isten Fia
8. Forma, szerkesztés, Jézus megkeresztelkedése
9. Az ősegyház tanítása
10. Márk tanítása, a többi evangélium, jelenkori értelmezés


ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT II. félév

Az örömhír Márk evangélista szerint

Negyedik fejezet Mk 1,11-13
1. Adatok, kifejezések, kísértés
2. Sátán
3. Vadállatok, angyalok
4. Forma, szerkesztés
5. Jézus a pusztában
6. Az ősegyház tanítása, Márk tanítása
7. A többi evangélium, jelenkori értelmezés

Ötödik fejezet Mk 1,14-15
8. Adatok, kifejezések
9. Isten uralma
10. Forma, szerkesztés, Jézus fellépése
11. Az ősegyház tanítása, Márk tanítása
12. A többi evangélium, jelenkori értelmezés

ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT III. félév

T a l á l k o z á s o k

1. Bevezetés 5
2. Zakeus története 13
3. Jézus Simon házában 27
4. Találkozások Simon házában 32
5. Jézus Názáretben 45
6. Jézus és a gazdag 59
7. Az emmauszi tanítványok története 71
8. Magyarázat 75

P é l d a b e s z é d e k /A

9. Bevezetés (A beszélgetés egyik formája, stb.) 5
10. Az Isten országáról szóló példabeszédek (stb.) 25
11. A szántóföldbe rejtett kincs 53
12. Az ünnep, amelyet az apa fiainak rendez 67
13. Konkoly a búza között 93ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT IV. félév

P é l d a b e s z é d e k /B

1. Az irgalmas szamaritánus 119
2. A szamaritánus, stb. 129-135
3. A bíró és az özvegy 140
4. Munkások a szőlőben 159
5. Meglepő fizetség 163
6. Hagyománytörténet 167-169
7. Az ünnepi lakoma 180
8. Magyarázat 183
8. A háziúr haragja 187
10. Hagyománytörténet 193-196

C s o d á k

11. Csodák a környező világban 5
12. Csodák és a bennük való hit... 11
13. A csodatörténet mint irodalmi műfaj 14
14. A csodatörténetek alcsoportjai 21
15. Nehézségek a csodákkal kapcsolatban 26
16. Természettudományos alapon lehetségesek-e a csodák? 30
17. A csodatörténetek teológiája 34
18. Lehet-e ma hinni a csodákban? 41-45
19. A siketnéma 50
20. A gyógyítástörténet alcsoport 55-60
21. Az özvegy fia 67
22. Magyarázat 72-75
23. A megszállott fiú 78
24. Magyarázat 85-93
25. A vihar lecsendesítése 101
26. Magyarázat 105-111
27. A szombati gyógyítás 116
28. Magyarázat 121-125
29. A kánai menyegző 136
30. Magyarázat 141-147

Újszövetségi szentírástudomány - Záróvizsga
A/ Bevezetés

1. Az ősegyház élete, Pál apostol működése, 1-2 Tessz, Kol, Ef, Filem, Fil
Alapismeretek I,1-96.o.

2. Pál levelei, 1-2 Kor, Gal, Róm, 1-2 Tim, Tit
Alapismeretek I,97-185.o.

3. Jézus élete és tanítása, az emberek válasza
Alapismeretek II,1-33.o.

4. Az örömhír az egyház emlékezetében, szinoptikus evangéliumok
Alapismeretek II,34-88.o.

5. Katolikus levelek, Jn, Zsid, Jel, Függelék
Alapismeretek II,89-126.o.


B/ Szentírásmagyarázat

6. Mk 1,1-8 és a párhuzamos szövegek magyarázata
Jézus örömhíre Mk szerint, 5-34.o.

7. Mk 1,9-11 és a párhuzamos szövegek magyarázata
Jézus örömhíre Mk szerint, 35-60.o.

8. Mk 1,12-13 és a párhuzamos szövegek magyarázata
Jézus örömhíre Mk szerint, 61-102.o.

9. Mk 1,14-15 és a párhuzamos szövegek magyarázata
Jézus örömhíre Mk szerint, 102-124.o.

10. Találkozások: a bevezetés, tetszés szerinti két-két fejezet
Találkozások kötet

11. Példabeszédek: a bevezetés, tetszés szerinti két-két fejezet
Példabeszédek kötet

12. Csodák: a bevezetés, tetszés szerinti két-két fejezet
Csodák kötet

Szerkesztés | Készítette: Sándor Alpár Antal | Legutóbbi módosítás: 2006.01.09. | # 5584